Olga's Gallery

Karl Brulloff


Portrait of Ye. I. Durnova.

1836. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Karl Brulloff. Portrait of Ye. I. Durnova.