Olga's Gallery

Karl Brulloff


Portrait of Baroness I. I. Klodt.

1839. Oil on canvas. Ulyanovsk Regional Art Museum, Ulyanovsk, Russia.

Karl Brulloff. Portrait of Baroness I. I. Klodt.