Olga's Gallery

William-Adolphe Bouguereau


Admiration. Detail.

1897. Oil on canvas. 147.3 x 198 cm. San Antonio Museum of Art, San Antonio, TX, USA.

William-Adolphe Bouguereau. Admiration. Detail.