Olga's Gallery

Mikhail Vrubel - Portrait of Savva Mamontov.

1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Mikhail Vrubel. Portrait of Savva Mamontov.

Back to Mikhail Vrubel's Page