Olga's Gallery


Mikhail Vrubel. Portrait of Savva Mamontov. 1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Mikhail Vrubel. Portrait of Savva Mamontov.

Back to Mikhail Vrubel's Page

Home        Artist Index        Country Index