Olga's Gallery

Mikhail Vrubel


Portrait of Artsybusheva, wife of the Businessman Artsybushev.

1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Mikhail Vrubel. Portrait of Artsybusheva, wife of the Businessman Artsybushev.