Olga's Gallery

Ivan Vishnyakov - Portrait of I. N. Kotzarev.

Before 1759. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Ivan Vishnyakov. Portrait of I. N. Kotzarev.

Back to Ivan Vishnyakov's Page

Home        Artist Index        Country Index