Olga's Gallery


Ivan Vishnyakov. Empress Elizaveta Petrovna. 1743. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Ivan Vishnyakov. Empress Elizaveta Petrovna.

Back to Ivan Vishnyakov's Page

Home        Artist Index        Country Index