Olga's Gallery

Ivan Vishnyakov - Empress Elizaveta Petrovna.

1743. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Ivan Vishnyakov. Empress Elizaveta Petrovna.

Back to Ivan Vishnyakov's Page