Olga's Gallery

Ivan Vishnyakov - Paintings Gallery

(1699 - 1761)

Ivan Vishnyakov. Empress Elizaveta Petrovna. Empress Elizaveta Petrovna. 1743. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.
Ivan Vishnyakov. Vasily Daragan. Vasily Daragan. 1745. Oil on canvas. Museum of Art and History, Chernigov, Ukraine.
Ivan Vishnyakov. Sarah Eleanor Fermor. Sarah Eleanor Fermor. c.1750. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia. Read Note.
Ivan Vishnyakov. Portrait of S. S. Yakovleva. Portrait of S. S. Yakovleva. 1756. Oil on canvas. The Hermitage, St. Petersburg, Russia.
Ivan Vishnyakov. Portrait of M. S. Yakovlev. Portrait of M. S. Yakovlev. 1756. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Ivan Vishnyakov. Portrait of I. N. Kotzarev. Portrait of I. N. Kotzarev. Before 1759. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Ivan Vishnyakov. William George Fermor. William George Fermor. 1750s. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia. Read Note.
Ivan Vishnyakov. Portrait of a Young Man. Portrait of a Young Man. 1750s. Oil on canvas. Lvov Picture Gallery, Lvov, Ukraine.
Ivan Vishnyakov. Prince F. N. Golitzin as a Child. Detail. Prince F. N. Golitzin as a Child. Detail. 1760. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.