Olga's Gallery


Vasily Vereshchagin. Uzbek Woman in Tashkent. 1873. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasily Vereshchagin. Uzbek Woman in Tashkent.

Back to Vasily Vereshchagin's Page

Home        Artist Index        Country Index