Olga's Gallery


Alexey Venetsianov. Portrait of V. S. Putyatina. 1815-1816. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Alexey Venetsianov. Portrait of V. S. Putyatina.

Back to Alexey Venetsianov's Page

Home        Artist Index        Country Index