Olga's Gallery

Alexey Venetsianov - Portrait of M. M. Philosophova.

1828. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Alexey Venetsianov. Portrait of M. M. Philosophova.

Back to Alexey Venetsianov's Page