Olga's Gallery

Grigoriy Soroka - Portrait of Alexey Venetsianov.

1840s. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Grigoriy Soroka. Portrait of Alexey Venetsianov.

Back to Grigoriy Soroka's Page