Olga's Gallery


Victor Vasnetsov. Portrait of Elena Prakhova. 1894. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Victor Vasnetsov. Portrait of Elena Prakhova.

Back to Victor Vasnetsov's Page

Home        Artist Index        Country Index