Olga's Gallery

Victor Vasnetsov - Portrait of Zinaida Sredina.

1909. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Victor Vasnetsov. Portrait of Zinaida Sredina.

Back to Victor Vasnetsov's Page