Olga's Gallery

Victor Vasnetsov - St. Sergiy Radonezhskiy.

1882. Icon for the Abramtsevo church. Oil on canvas. The State Art Museum Abramtsevo, Moscow region, Russia. More.

Victor Vasnetsov. St. Sergiy Radonezhskiy.

Back to Victor Vasnetsov's Page