Olga's Gallery


Vasily Surikov. Boyaryshnya. Study for Boyarynya Morosova. 1886. Oil on canvas. Ryazan Art Museum, Ryazan, Russia. [Order a Print]

Vasily Surikov. Boyaryshnya. Study for Boyarynya Morosova.

Back to Vasily Surikov's Page

Home        Artist Index        Country Index