Olga's Gallery


Vasily Surikov. Boyaryshnya. Study for Boyarynya Morosova. 1886. Oil on canvas. Ryazan Art Museum, Ryazan, Russia.

Vasily Surikov. Boyaryshnya. Study for Boyarynya Morosova.

Back to Vasily Surikov's Page

Home        Artist Index        Country Index