Olga's Gallery

Vasily Surikov - Portrait of T. K. Domozhilova.

1891. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasily Surikov. Portrait of T. K. Domozhilova.

Back to Vasily Surikov's Page

Home        Artist Index        Country Index