Olga's Gallery

David Alfaro Siqueiros - Portrait of the Bourgeoisie. Detail.

1939. Detail. 1939. Pyroxylin. Electrician's Union. Mexico, Mexico.

David Alfaro Siqueiros. Portrait of the Bourgeoisie. Detail.

Back to David Alfaro Siqueiros's Page

Home        Artist Index        Country Index