Olga's Gallery


Valentin Serov. Portrait of Yelena Balina. 1911. Oil on canvas. The Art Museum of Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russia. Order a Poster or Print

Valentin Serov. Portrait of Yelena Balina.

Back to Valentin Serov's Page

Home        Artist Index        Country Index