Olga's Gallery

Valentin Serov - Portrait of Yevdokia Morozova.

1908. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Valentin Serov. Portrait of Yevdokia Morozova.

Back to Valentin Serov's Page