Olga's Gallery

Valentin Serov


Portrait of Maria Morozova.

1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Valentin Serov. Portrait of Maria Morozova.

Morozova, Maria Fedorovna (1829-1911) mother of Savva Timofeyevich Morozov