Olga's Gallery


Valentin Serov. Pond in Abramtsevo. 1886. Study. Oil on wood. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. [Order a Print]

Valentin Serov. Pond in Abramtsevo.

Back to Valentin Serov's Page

Home        Artist Index        Country Index