Olga's Gallery

Valentin Serov - Pond in Abramtsevo.

1886. Study. Oil on wood. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Valentin Serov. Pond in Abramtsevo.

Back to Valentin Serov's Page