Olga's Gallery

Pontormo. . Study for the loggia frescoes in Careggi or Castello - Female Nude.

1535-1543. Black chalk. 27 x 30 cm. Galleria degli Uffizi, Florence, Italy.

Pontormo. . Study for the loggia frescoes in Careggi or Castello. Female Nude.

Back to Jacopo Carrucci, known as Pontormo's Page