Olga's Gallery


Vasiliy Polenov. Fishing Boat. Etretat. Normandy. 1874. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasiliy Polenov. Fishing Boat. Etretat. Normandy.

Back to Vasiliy Polenov's Page

Home        Artist Index        Country Index