Olga's Gallery

Vasiliy Polenov - Fishing Boat. Etretat. Normandy.

1874. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasiliy Polenov. Fishing Boat. Etretat. Normandy.

Back to Vasiliy Polenov's Page

Home        Artist Index        Country Index