Olga's Gallery

Vasiliy Polenov - The Birchwood Alley in Abramtzevo.

1880. Oil on canvas. The State Art Museum Abramtzevo, Moscow region, Russia.

Vasiliy Polenov. The Birchwood Alley in Abramtzevo.

Back to Vasiliy Polenov's Page