Olga's Gallery


Vasiliy Polenov

(1844-1927)

Vasiliy Polenov Portrait

Biography

Page Two

|| 1-25 || 26-50 ||
Vasiliy Polenov. Donkey-Driver in Cairo. Donkey-Driver in Cairo. 1882. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. Beirut. Beirut. 1882. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. Constantinople. Constantinople. 1882. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. Pond in Abramtzevo. Pond in Abramtzevo. 1883. Oil on canvas. Private collection, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. Cordoba. Sketch for the scenery. Cordoba. Sketch for the scenery. 1883. Watercolour on paper. The Theater Museum of A. A. Bakhrushin, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. Castle. Sketch for the scenery. Castle. Sketch for the scenery. 1883. Watercolor on paper. The State Art Museum Abramtzevo, Moscow region, Russia.
Vasiliy Polenov. Sick Girl. Detail. Sick Girl. Detail. 1881-1886. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. Tiberian Jew. Study. Tiberian Jew. Study. 1884. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. Turgenevo Village. Turgenevo Village. 1885. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Vasiliy Polenov. Christ and Woman Taken in Adultery. Christ and Woman Taken in Adultery. 1886-1887. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.
Vasiliy Polenov. Christ and Woman Taken in Adultery. Detail. Christ and Woman Taken in Adultery. Detail. 1886-1887. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.
Vasiliy Polenov. On the Genisaret (Tiberias) Lake. From the series On the Genisaret (Tiberias) Lake. From the series "The Life of Christ". 1886. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. First Snow. Study. First Snow. Study. 1891. Oil on canvas. Private collection, Russia.
Vasiliy Polenov. Golden Autumn. Golden Autumn. 1893. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Vasiliy Polenov. Among the Teachers. Among the Teachers. 1896. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. "They Brought the Children". Study. From the series "The Life of Christ". . Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.
Vasiliy Polenov. Baptism. From the series Baptism. From the series "The Life of Christ". . Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Vasiliy Polenov. Autumn in Abramtzevo. Autumn in Abramtzevo. 1896. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Vasiliy Polenov. Venice. Venice. 1896. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Vasiliy Polenov. Cemetery. Sketch for the scenery. Cemetery. Sketch for the scenery. 1897. Watercolour on paper. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Vasiliy Polenov. Sunset. Sunset. 1890s. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Vasiliy Polenov. The River Svinka. Study. The River Svinka. Study. 1890s. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Vasiliy Polenov. Landscape. Study. Landscape. Study. 1900s. Watercolour on paper. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Vasiliy Polenov. "What People Think about Me". From the series "The Life of Christ". 1900. Oil on canvas.
Vasiliy Polenov. The River Oka. The River Oka. 1918. Oil on canvas. Private collection, Russia.
|| 1-25 || 26-50 ||

Home        Artist Index        Country Index