Olga's Gallery


Niko Pirosmani. Signboard: Pub at Zakataly. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia. [Order a Print]

Niko Pirosmani. Signboard: Pub at Zakataly.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page

Home        Artist Index        Country Index