Olga's Gallery


Niko Pirosmani. Sarkis Pouring Wine. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia. Order a Poster or Print

Niko Pirosmani. Sarkis Pouring Wine.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page

Home        Artist Index        Country Index