Olga's Gallery


Niko Pirosmani. Portrait of Alexander Garanov. 1906. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia. [Order a Print]

Niko Pirosmani. Portrait of Alexander Garanov.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page

Home        Artist Index        Country Index