Olga's Gallery


Niko Pirosmani. Train in Kakhetia. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia. [Order a Print]

Niko Pirosmani. Train in Kakhetia.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page

Home        Artist Index        Country Index