Olga's Gallery


Niko Pirosmani. Fruit Stall. Oil on oilcloth. House-Museum of N. Pirosmanashvili, Mirzaani, Georgia. [Order a Print]

Niko Pirosmani. Fruit Stall.

Back to Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili)'s Page

Home        Artist Index        Country Index