Olga's Gallery

Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili) - Paintings Gallery

(1862- 1918)

Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili) Biography

Niko Pirosmani. Barrel Organist. Barrel Organist. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Childless Millionaire and Poor Woman with Children. Childless Millionaire and Poor Woman with Children. . Oil on oilcloth. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Niko Pirosmani. Peasant Woman with Children Goes for Water. Peasant Woman with Children Goes for Water. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Party by the River Zkheniszkali. Party by the River Zkheniszkali. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Feast at Gvimradze. Feast at Gvimradze. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail. Kakhetia Sagas. Alazan Valley. Detail. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Batumi. Batumi. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. The Tiflis Funicular. The Tiflis Funicular. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Mountain at Night. Mountain at Night. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Eagle with Hare. Eagle with Hare. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Prayer in a Village. Prayer in a Village. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Robber with a Stolen Horse. Robber with a Stolen Horse. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Grape Harvest Feast. Grape Harvest Feast. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Two Georgians at Marani. Two Georgians at Marani. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Shamil with a Bodyguard. Shamil with a Bodyguard. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Sow with Piglets. Sow with Piglets. . Oil on cardboard. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Niko Pirosmani. Firewood Seller. Firewood Seller. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Robbers Getting Ready for a Raid. Robbers Getting Ready for a Raid. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Sarkis Pouring Wine. Sarkis Pouring Wine. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Shepherd with Flock. Shepherd with Flock. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.
Niko Pirosmani. Signboard: Pub at Zakataly. Signboard: Pub at Zakataly. . Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.