Olga's Gallery

Mikhail Nesterov - Portrait of Apollinary Vasnetsov. Study for "Youth of St. Sergiy Radonezhsky".

1890. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Mikhail Nesterov. Portrait of Apollinary Vasnetsov. Study for

Back to Mikhail Nesterov's Page