Olga's Gallery

Mikhail Nesterov - Archbishop (Portrait of Antoniy Volynskiy).

1917. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Mikhail Nesterov. Archbishop (Portrait of Antoniy Volynskiy).
Archbishop Antoniy Volynskiy (1864–1936) before taking monastic vows, Alexey Khrapovitskiy

Back to Mikhail Nesterov's Page