Olga's Gallery

Mikhail Nesterov


Vision to Youth Bartholomew.

1889-1890. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Mikhail Nesterov. Vision to Youth Bartholomew.