Olga's Gallery

Mikhail Nesterov - Vision to Youth Bartholomew.

1889-1890. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Mikhail Nesterov. Vision to Youth Bartholomew.

Back to Mikhail Nesterov's Page