Olga's Gallery

Mikhail Nesterov


Spring. Study.

1901. Gouache on cardboard. The Art Museum of Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russia.

Mikhail Nesterov. Spring. Study.