Olga's Gallery

Mikhail Nesterov - Youth of Saint Sergiy Radonezhsky.

1892-1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Mikhail Nesterov. Youth of Saint Sergiy Radonezhsky.

Back to Mikhail Nesterov's Page