Olga's Gallery

Edvard Munch


Evening. Melancholy I.

1896. Woodcut. 383 x 455 cm. (? tak v knige... maybe mm?) Munch Museum, Oslo, Norway.

Edvard Munch. Evening. Melancholy I.