Olga's Gallery

Kazimir Malevich - Portrait of M.V. Matyushin.

1913. Oil on canvas. 106.5 x 106.7 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Kazimir Malevich. Portrait of M.V. Matyushin.

Back to Kazimir Malevich's Page