Olga's Gallery

Kazimir Malevich


Portrait of M.V. Matyushin.

1913. Oil on canvas. 106.5 x 106.7 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Kazimir Malevich. Portrait of M.V. Matyushin.