Olga's Gallery

Kazimir Malevich


Portrait of I.V. Klyun (Klyunkov).

1913. Oil on canvas. 112 x 70 cm. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.

Kazimir Malevich. Portrait of I.V. Klyun (Klyunkov).