Olga's Gallery

Kazimir Malevich


Portrait of V.A. Pavlov.

1933. Oil on canvas. 46.5 x 36.5 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Kazimir Malevich. Portrait of V.A. Pavlov.