Olga's Gallery


Kazimir Malevich. Portrait of V.A. Pavlov. 1933. Oil on canvas. 46.5 x 36.5 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Kazimir Malevich. Portrait of V.A. Pavlov.

Back to Kazimir Malevich's Page

Home        Artist Index        Country Index