Olga's Gallery

Ambrogio Lorenzetti


Allegory of Good Government. Detail.

1337-40. Fresco. Sala dei Nove, Palazzo Publico, Siena, Italy.

Ambrogio Lorenzetti. Allegory of Good Government. Detail.