Olga's Gallery

Ambrogio Lorenzetti - St. Louis of Toulouse Bids Farewell to Boniface VIII.

Fresco. San Francesco, Siena, Italy.

Ambrogio Lorenzetti. St. Louis of Toulouse Bids Farewell to Boniface VIII.

Back to Ambrogio Lorenzetti's Page