Olga's Gallery

Ambrogio Lorenzetti


St. Louis of Toulouse Bids Farewell to Boniface VIII.

. Fresco. San Francesco, Siena, Italy.

Ambrogio Lorenzetti. St. Louis of Toulouse Bids Farewell to Boniface VIII.