Olga's Gallery


Ambrogio Lorenzetti. St. Louis of Toulouse Bids Farewell to Boniface VIII. Fresco. San Francesco, Siena, Italy. [Order a Print]

Ambrogio Lorenzetti. St. Louis of Toulouse Bids Farewell to Boniface VIII.

Back to Ambrogio Lorenzetti's Page

Home        Artist Index        Country Index