Olga's Gallery

Ambrogio Lorenzetti - St. Louis of Toulouse Bids Farewell to Boniface VIII.

Fresco. San Francesco, Siena, Italy.

Ambrogio Lorenzetti. St. Louis of Toulouse Bids Farewell to Boniface VIII.

Back to Ambrogio Lorenzetti's Page

Home        Artist Index        Country Index