Olga's Gallery

Dmitry Levitzky - Portrait of Maria Dyakova.

1778. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Dmitry Levitzky. Portrait of Maria Dyakova.

Back to Dmitry Levitzky's Page