Olga's Gallery

Dmitry Levitzky


Portrait of Maria Dyakova.

1778. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Dmitry Levitzky. Portrait of Maria Dyakova.