Olga's Gallery

Dmitry Levitzky - Portrait of Prokofiy Demidov.

1773. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Dmitry Levitzky. Portrait of Prokofiy Demidov.

Back to Dmitry Levitzky's Page