Olga's Gallery

Dmitry Levitzky


Portrait of Prokofiy Demidov.

1773. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Dmitry Levitzky. Portrait of Prokofiy Demidov.