Olga's Gallery

Dmitry Levitzky - Portrait of I. I. Dmitriyev.

1790s. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.

Dmitry Levitzky. Portrait of I. I. Dmitriyev.

Back to Dmitry Levitzky's Page

Home        Artist Index        Country Index