Olga's Gallery

Dmitry Levitzky


Portrait of Count I. G. Tchernyshov.

1790s. Oil on canvas. The Pavlovsk Palace. Pavlovsk, Russia. Read Note.

Dmitry Levitzky. Portrait of Count I. G. Tchernyshov.