Olga's Gallery

Isaac Levitan


Mountain Range. Mont Blanc.

. Study. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Isaac Levitan. Mountain Range. Mont Blanc.