Olga's Gallery

Boris Kustodiyev - Pancake Tuesday/Maslenitza.

1920. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Boris Kustodiyev. Pancake Tuesday/Maslenitza.

Back to Boris Kustodiyev's Page