Olga's Gallery

Boris Kustodiyev


Frosty Day.

1916. Oil on canvas. The A. N. Radishchev Museum of Arts, Saratov, Russia.

Boris Kustodiyev. Frosty Day.